Новини

ВАЖНО!

Декларацията за информирано съгласие може да се свали от раздел документи.

Уважаеми родители,

Одобрени са Мерки за възстановяване приема на децата след отмяната на извънредното положение.

За екипа на ДГ,, Майчина грижа“, опазването и защитата на здравето и безопасността на децата винаги са били от първостепенно значение.

Мерките предвиждат отварянето на детските градини да е подчинено на няколко основни принципа, описани по-долу. Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето – своето, на своите близки и на околните. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.

  1. Макар че детските градини/ясли се отварят за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които имавъзможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места. Анализът на ситуацията към момента показва, че опасността съвсем не е преминала, ето защо е въпрос на отговорност родителите, които могат да намерят друго, по-безопасно решение за своите деца, да не ги изпращат в детска градина/ясла.
  2. Подновяването на посещението на детска градина/ясла може да стане само пожелание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват Декларацияпо образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина, още повече, че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен.За подновяване на посещението на децата от родителите не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини/ясли. Посещението на детска градина/ясла на децата със СОП и/или хронични заболявания се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.
  3. Отварянето на детската градина за посещение става с решение на директора от  05.20г. и съгласувано с родителите само след осигурени строги санитарно-хигиенни условия. Посещението на детска градина  е допустимо само за деца, които са записани в съответната детска градина  през учебната 2019-2020 год. 
  4. Приемът в детската градина се извършва по предварително оповестенграфик/ред, при необходимост и в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните условия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на най-малко 2 м. между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина.

Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице  при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.

  1. С децата, които подновяват посещението си на детска градина, не се провеждат

педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост – и дейности за обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП.

  1. При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. Когато това е възможно храненето на децата също се организира и осъществява на открито.
  2. Не се допуска събиране на една място на персонал от детската градина, освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат и контакти на член от персонала на детската градина с повече отедна група. Предвид спецификата на работата в детските градини следва да е ясно, че:

 спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно;
 физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
 физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни групи;
 физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската градина.

ОТ РОДИТЕЛИТЕ,КОИТО СА ПРЕЦЕНИЛИ,ЧЕ ДЕТЕТО  ЩЕ ВЪЗСТАНОВИ ПОСЕЩЕНИЕТО СИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ,СЕ ОЧАКВА

 ⇒ най-късно два работи дни преди планираното посещение, да уведомят учителите по групите за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;

⇒ да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазване на правилата на работа в детската градина;

⇒ да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;

⇒ да позволяват само по изключение и само в първите дни от повторната адаптация на децата да носят в детската градина лични играчки и вещи, които задължително трябва да позволяват дезинфекция при влизане в детската градина;

⇒ да водят детето си на детска градина и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;

⇒ да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на ре-адаптацията на детето им;

⇒ да не водят на детска градина дете, което проявява признаци на заболяване и/или има температура по-висока от 37,3 градуса, както и да организират незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци на заболяване;

⇒ да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това;

⇒ да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина (след събуване на обувките детето или приемащият го в детската градина възрастен, поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);

⇒ да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на личния лекар на детето.

Апелираме: децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи!

Разчитаме на Вашата отговорност !