Проекти:

 

 

ПРОЕКТ НА ПУДООС  Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021″

на тема „Обичам природата – и аз участвам“

ЕКОПЛОЩАДКА  С ЛАБОРАТОРИЯ НА ОТКРИТО

 

 

 

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2021- фаза  4

https://teachers.mon.bg/ 

 

ПРОЕКТ  ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

СЛЕД  УЧАСТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ  ПОВИШАВАНЕ  НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ДГ "МАЙЧИНА ГРИЖА" ПОЛУЧИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА  В ОБЛАКА

 

 

Продължава участието на детската градина по Проект Студентски практики - фаза 2

 

 

ПРОЕКТ АПСПО

 

                             ПРОЕКТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

  

 

 

 

 

 

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Студентски практики студенти

ЧУЙТЕ НИ – АРТИСТИЧЕН ИНТЕЛЕКТ

 „Дойче телеком“ и Фондация „Пловдив 2019“ 

проект  проектпроект

 

 

ПРОЕКТ УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО