Групи - контакти

 • Директор
  моб. тел.:  0884 202461
 • ЗАС
  моб. тел.: 0884 048726
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Хр. Г. Данов 33
  моб. тел.: 0878832823
 • Домакин ул. Съборна 57
  моб. тел.:0885 641517  
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Съборна 57 /кафява къща/
  моб. тел.:0885 129506
 • ДГ "Майчина грижа"     ул. Съборна 57 /бяла къща/
  моб. тел.: 0884 086982

Проекти:

ПРОЕКТ УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО

 

 

 

 

Подкатегории

ЧУЙТЕ НИ – АРТИСТИЧЕН ИНТЕЛЕКТ

 „Дойче телеком“ и Фондация „Пловдив 2019“ 

проект  проектпроект

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2021- фаза  4

https://teachers.mon.bg/ 

Продължава участието на детската градина по Проект Студентски практики - фаза 2

 

 

 

ПРОЕКТ АПСПО

   ПРОЕКТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

  

 

 

 

 

 

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Студентски практики студенти