Правилник 2015-2016

 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  С този правилник се урежда устройството, функциите  и управлението на детската градина.

Чл. 2 Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и управление на детската градина, организацията на образователно-възпитателния процес, правата и задълженията на участниците на този процес.

Чл. 3. С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели и задачи на образователно-възпитателния процес, конкретно за условията на детската градина, произтичащи от ЗНП,ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО, ППЗНП , НАРЕДБА № 3 ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДГ НА МЗ, Национална стратегия за детето 2008-2018, НАРЕДБА №1/23.01.2009 г.за обучението на деца и ученици със СОП И /ИЛИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ,НАРЕДБА № 6 ЗА ЗДРАВОСЛОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, както и с техните изменения и допълнения до 15 09. 2015 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
I Общи разпоредби

Чл. 4./1/ Детската градина  e  подготвителна институция в системата на народната  просвета, в която се отглеждат, възпитават  и обучават деца  от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас.

/2/  Деца със СОП  и/или хронични заболявания постъпват в детската градина,която е задължена да ги приеме

/3/Възпитанието и обучението на децата в детската градина се организира и провежда в съответствие със държавното образователно изискване за предучилищно възпитание две години преди постъпване в първи клас и осигурява готовност за училище.

/4/Учебната програма определя структурата и обема на учебното съдържание по образователни направления

Чл. 5. В I клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година.  Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в I клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

Чл. 6. Подготовката на децата за училище две година преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи към детските градини  по избор на родителите.

Чл. 7.  За деца, които следва да постъпят в I клас, но здравословното им състояние не позволява това, училищното обучение се отлага с решение на  екипа за комплексно педагогическо оценяване  към Регионалния инспекторат по образованието.

Чл. 8 Детската градина съвместно с финансиращия орган осигуряват подкрепяща среда за интегрирано обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

Раздел II  Форма на обучение

Чл. 9. Възпитанието и обучението на децата в детската градина се организира и провежда  в съответствие с държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка, и осигурява готовност на децата за училище.

Чл. 10 . Учебната програма определя структурата и обема на учебното съдържание по образователни направления.

Чл. 11. На децата, завършили подготвителна група или подготвителен клас, се издава удостоверение за училищната им готовност.

Чл. 12. /1/В удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас се описва динамиката в развитието на детето и се определя готовността му за постъпване в I клас.

/2/В удостоверението за завършена подготвителна група при необходимост се правят препоръки за насочване на детето към подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование,включително допълнително обучение за усвояване на книжовен български език

Чл. 13.  За децата в подготвителните групи, които не владеят добре български език, се осигурява допълнително обучение по български език.

II Организационни форми

Чл.14. Обучението и възпитанието на децата в детската градина се провежда на  книжовен български език.

Чл.15.  Детската градина  е общинска и целодневна. Общински са детските градини, които са с местно значение, финансират се от общинския бюджет и ползват имоти, които са публична общинска собственост.

Чл. 16. /1/Общинската детска градина се открива преобразува и закрива със заповед на кмета на община Пловдив след решение на общински съвет

/2/ За издаване заповед за откриване или преобразуване по ал.1 са необходими и:санитарно разрешително от РЗИ, документ за противопожарна безопасност,сведения за достъпна архитектурна среда за деца със СОП и материално-техническото,кадрово и финансово осигуряване дейността на детската градина.

/3/ за издаване на заповед за закриване по ал.1 са необходими : сведение за броя на децата и за възможностите за тяхното пренасочване и сведение за приемане и съхраняване на задължителната документация.

/4/ При закриване на общинска детска градина условията и реда за съхранение на задължителната документация се определя със заповед на кмета на общината.

Чл.17.  Детската  градина има право на:

1.     Наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на дирекцията й.

2.     собствен кръгъл печат и/или печат с държавния герб;

3.      банкова сметка;

4.     данъчен номер и шифър по Булстат.

Чл.18. Детската градина има право да:

1.притежава собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпорежда с него;

2.предоставя собствени движими вещи и недвижими имоти под наем, реализира поименни компенсационни бонове и компенсаторни записи, извършва квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги, ако това не е във вреда на образователно-възпитателния процес и при спазване на санитарно-хигиенните изисквания;

3.се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства;

4.патентова и продава продукти от своята дейност;

5.определя вътрешната си организация, символи, ритуали и униформено облекло;

6.определя начина на приемане на децата в съответствие с нормативните актове;

7.определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;

8.се сдружава с юридически лица от страната и чужбина и сключва договори за участие в международни програми и проекти, без да нарушава държавните интереси.

Чл.19. Детската градина носи отговорност за:

1.изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността й;

2.създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;

3.законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на материално-техническата си база;

4.извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес.

Чл. 20. Децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания постъпват в детските градини по оказания ред, които са задължени да ги приемат.
/1/В детската градина в група се приема до 2 деца със СОП

/2/Групите се по ал.1 се формират с минимален брой деца

/3/В детската градина обучението и възпитанието на децата със СОП се осъществява съгласно държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка и държавното образователно изискване за обучението на деца със СОП и/или хронични заболявания

/4/Ако в детската градина е прието дете със СОП , със заповед на директора се създава екип,който се състои от:председател-учител на група,членове психолог,ресурсен учител,учител-специален педагог,логопед.В работата на екипа участват родителите или настойниците,както и други специалисти при необходимост.

/5/Екипът по ал.4 извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката в развитието на децата със СОП и разработва индивидуални образователни програми за тяхната обучение,възпитание и развитие.Тези програми се утвърждават от директора на детската градина.

/6/ Родителите, настойниците или попечителите на децата  със специални образователни потребности взаимодействат с екипа от специалисти и при необходимост

подпомагат учителите за адаптирането на детето  в образователната среда, включително в групата в детската градина

/7/ При преместване от една детска градина в друга или от едно училище в друго родителите,настойниците или попечителите предоставят актуална информация за състоянието на детето или ученика, включително актуални медицински документи при наличие на такива, както и други документи с цел извършване на обективна оценка на образователните потребности от екипа от специалисти и осигуряване на необходимите условия в детската градина  за адаптиране на детето в образователната среда.

/8/Учителите в група с деца със СОП ежемесечно представят доклад до директора за действително отработеното време в учебни занимания с децата.

Чл.21. В детската градина могат да се извършват допълнителни педагогически и други услуги по желание на родителите или настойниците срещу заплащане съобразно интересите и потребностите на децата.

Чл.22. Броят на децата в група в държавните и общинските детски градини се определя с наредба на министъра на образованието и науката.

Чл23.Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини.

Чл.24.Възпитанието и обучението на децата в ДЗ се организира и провежда в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищното възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.

Чл.25.Учебната програма определя структурата и обема на   учебното съдържание по образователни направления.

 Чл.26 . Детската градина осигурява за децата условия за :

1. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото  познание;

2. усвояване и формиране на общочовешки и национални   ценности, добродетели и култура;

3. развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите  заложби;

4. духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин      на живот;

5. изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите,правата на другите, техния език, религия и култура

Чл.27. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при  условия, които гарантират:

 1. равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;

 2. техните права, свобода и сигурност;

 3. зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;

 4. възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;

 5. приобщаване към националните традиции и културни ценности.

ІІІ   Възпитателно-образователен процес и дневен режим

Чл. 28. Възпитателно - образователната работа с децата и спазването на  дневен режим е отговорност на  педагогическите специалисти на детската градина.
Чл. 29. Учителят в детската градина изпълнява и спазва клаузите на типовата характеристика за длъжността
Чл. 30. Учебното съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които се са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по образователни направления и са в съответствие с културно-образователните области по чл. 10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план / общи и специфични знания и умения в зависимост от насочеността на образователните направления/. Учебното съдържание по образователните направления се разпределя, както следва: български език и литература ; математика; ориентиране в социалния свят; ориентиране в природата ; изобразително изкуство; физическа култура; музика; конструктивно-технически и битови дейности; игрова култура 
Чл. 31. За учебната година екипа от учители във всяка  възрастова група  избира  по коя учебна програма и с кои учебни помагала, одобрени от МОН, ще работи с децата.
Чл. 32. В началото на учебната година, на първата родителска среща, учителите запознават родителите с осигурените за учебната година: учебна, учебно-помощна литература и индивидуалните пособия за възпитание, обучение и игра, свързани с качественото провеждане на възпитателно -образователния процес в съответната възрастова група. Родителите имат право да приемат решение как да се осъществи оптимално ВОП, спазвайки изискванията на Кмета на община Пловдив и уведомявайки    за решенията си директора на детската градина.
Чл. 33. Спазва се утвърдената седмична програма по възрастови групи. Престоят на децата в детската градина се организира съобразно възрастовите им особености и индивидуалните им потребности. На децата се осигурява необходимото време за игра, занимания, работа по интереси, храна, сън и др. 
Чл. 34. По време на пребиваването на децата в детската градина учителите отговарят за живота и здравето на децата ,а  при участието им в организирани от ръководството мероприятия извън детската градина,се взима информираното съгласие на родителите,провежда се инструктаж за безопасно поведение,информира се писмено директора и след получено разрешение учителите и помощник-възпитателите напускат детската градина като отговарят персонално за здравето и живота им.
Чл. 35. При извеждане на децата на двора, учителите  отговорно пазят децата при ползване на съоръжения, уреди и пособия за игра , както и за евентуалното им отделяне от площадките и групата. Пиенето на вода, отделянето за тоалетни и др.в помещения в сградата да става с придружител от пом.персонал на смяна .
Чл. 36. Като част от екологичното възпитание, учителите опазват и възпитават децата в опазване на дърветата, храстите, цветята и зелените площи във  детската градина.
Чл. 37. Преподавателите от фирмите извършващи допълнителните педагогически услуги, по желание от родителите срещу заплащане, строго спазват седмичното разписание по утвърдения график на детската градина,  по тяхната специалност и правилниците за дейността, вътрешния ред и за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина. Те, както и останалите учители, отговарят за опазване живота и здравето на поверените им деца в групата по време на заниманията с тях, приемането от и изпращането им до съответната група. Приемането и изпращането на децата да става лично от и на учителя в групата. Не се допуска движението на децата по коридорите без придружаване от преподавателя, отговарящ за допълнителната педагогическа услуга. Строго и отговорно опазват материалната база на детската градина.
Чл. 38. Следобедният сън на децата е минимум до 15,00 ч. за ПГ-5 и ПГ6, а в І и ІІ група до 15,30 ч. Летния сън на децата от всички възрастови групи е до 15,30 ч.
Чл. 39. По време на сън задължително се осигурява тишина и спокойствие в спалното помещение, като не се допуска събиране на учители и помощник-възпитатели в него, разговори и коментарии между тях.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

Чл. 40. Дневен режим :

07.00-08.30 Прием на децата 
08.30-08.45 Утринна гимнастика 
08.45-09.00 Закуска 
9-10.30 Планирани учебни ситуации български език;математика;социален свят;природен свят ;изобразително изкуство; физическа култура; музика; конструктивно-технически и битови дейности; игрова култура 
10.30-11.30 Игри и разходки навън,дейности извън ДОИ 
11.30-12.00 І, ІІгрупа и 12.00 до 12.30 Подготовка за обяд и обяд Подготвителни групи
12.30 -13.00  подготовка за сън
13.00-15.00 Следобедна почивка и сън,  за І и ІІ група до 15.30 ч като след това за тази група дейностите се изместват с половин час по-късно от другите по-големи възрастови групи
15.00-15.30 Обличане и раздвижване
15.30-16.30  Следобедна закуска 
16.00 – 17.30. Планирани учебни ситуации  сюжетно ролеви игри, театър, допълнителни педагогически услуги / английски, танци и др./.
17-19.00 Игри на двора (или на закрито според климатичните условия) и изпращане на децата.

 ІV Приемане,престой  и отписване на деца

Чл.41 (1) В детската градина се приемат деца  по желание на родителите чрез системата за електронно класиране на Община Пловдив съгласно Решение №294 взето с протокол № 14 от 02.08.2012г.на Общински съвет – Пловдив.

(2) Родителите  прилагат:

1. копие от акта за раждане на детето

2. съответни изброени в системата документи

3. при приемането на детето в съответната група медицински документи от съответния териториален здравен орган и съдържа:

- здравно-профилактична карта на детето,попълнена и подпечатана от личния лекар на детето

- еднократен отрицателен резултат от изследване на чревни бактерии и паразити, извършено не по- рано от 15 дни преди постъпване в ДГ.

-изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ.

- данни от личния лекар за имунизационен статус на детето , съгласно изискванията на Наредба№ 15 от 2005 г.за имунизациите в Република България.

- мед. бележка от личния лекар за липса на паразити и контакт със заразно болни, издадена не по- рано от 3 дни преди постъпването на детето в ДГ.

Чл. 42. Отложените от училищно обучение се приемат само срещу копие от Протокола на диагностичната комисия към РИО на МОН.

Чл. 43. Организация в подготвителна група:

Подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи  към детска градина.  В подготвителните групи  се допускат деца, навършили  пет и шест години. За посещение на деца в подготвителните групи в ЦДГ родителите или настойниците подават заявлениe . Децата подлежащи за задължително обучение в подготвителна група се записват в книга за подлежащите за задължително обучение.Записаните деца се водят в дневник, в който се отбелязват отсъствия и присъствия.
 Отсъствия на децата от подготвителната група се допускат само по уважителни причини, удостоверени съответно с медицинска бележка от лекар или молба от родителя или настойника по семейни причини до 5 дни.За периодите на отсъствие заявлението се подава писменно в администрацията на ДГ,входира се във входящия дневник. .Учителите от ПГ ежемесечно подават доклад до директора за отсъстващите деца в групата. Родителите или настойниците на децата в подготвителна група в ДГ не заплащат такса за подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи клас.Децата от подготвителна група ползват  коледна, пролетна, великденска и лятна ваканция.В дните обявени за ваканция децата от подготвителна група могат да посещават детска градина. През този период с децата се затвърждава учебен материал, провежда се индивидуална работа, развлечения, игри и допълнително педагогическо взаимодействие.Организацията на възпитателно-образователния процес в подготвителните групи е целодневна и започва на 15.09. и продължава до 31.05. в същата учебна година.Възпитателно-образователният процес в групата се осъществява съгласно Програма за подготвителна група в детска градина и училище.Учебното съдържание е структурирано по направления и ядра, разпределено в 31 учебни седмици, съответно 15 за първото и 16 за второто полугодие.Учителите планират педагогическите ситуации и определят продължителността им, която е не повече от 30 минути.Децата от подготвителните групи ползват безплатно комплект учебни помагала по образователните направления от програмата за подготвителната група. Помагалата се подбират и заявяват предварително от учителите и директора .Децата от ПГ могат да се преместват в друга ПГ към детска градина или училище, като преместването се извършва с удостоверение.Посещението на децата от ПГ е задължително. Могат да отсъстват само по уважителни причини, през ваканциите и в съботен ден, ако се заработва почивен ден, определен с Решение на Министерски съвет.Отсъствия на децата от подготвителните групи се допускат само по „уважителни причини“ по §1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.Директорът на детската градина, в която има подготвителни групи за задължителна предучилищна подготовка, ежемесечно изпраща на Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП) по постоянен адрес на родителите справка по образец за всяко дете, отсъствало през съответния месец повече от 3 дни, за които няма уважителни причини.Справката се изпраща за периода 15 септември – 31 май  от директора на детската градина до 5-то число на следващия месец по електронен път и на хартиен носител и се препращат в срок до 3 дни на Дирекцията за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите.Детската градина издава удостоверение по образец, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка.В задължителната подготвителна група – 6 годишни може да постъпят по желание на родителите/настойниците и деца на 5 години при условие, че родителите/настойниците са подписали декларация, че детето ще постъпи в І клас на 6 години.При завършване на ПГ – 6-годишни на децата се издава удостоверение за завършена подготвителна група, в което се описва динамиката в развитието на детето и се определя готовността му за постъпване в І клас.За посещенията на децата си в подготвителната група родителите или настойниците заплащат такси по реда на Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите . Децата от подготвителна група могат да се преместят в друга подготвителна група към детска градина или подготвителен клас към училище.Преместването се извършва с удостоверение за преместване.

След издаването на удостоверението за преместване директорът уведомява писмено общината,където детето е включено в списъка на децата,подлежащи на задължително училищно обучение. Директорът на приемащата институция в седемдневен срок от записването на преместения ученик уведомява общината по местоживеенето му и директора от институцията, в което се е обучавал.

Чл.44 При прием на дете по системата за електронно класиране за съответната учебна година в група различна от набора на детето за следващата учебна година директора определя къде има свободно място и в коя група ще постъпи след писмено заявление.

Чл.45.Документите за прием на децата  се съхраняват в досиета по групи. На тези, които не са постъпили или са се преместили за съответната учебна година, се унищожават в съответствие с изискванията на  Закона за личните данни.

Чл.46.В детската градина децата се приемат от 7.00 ч. до 8.30 ч.

 Взимат се от 16.00 ч. до 19.00 ч.

Чл.47. По изключение при извънредна ситуация може еднократно с лично позвъняване до учителя на групата да се доведе дете след 8.30, но не по-късно от 8.35 ч., след което входната врата се заключва и деца не се приемат .

Чл.48.Медицинските документи за прием и отсъствие на децата се съхраняват от мед.сестра на детската градина в досиета на всяко дете по групи.

Чл.49. При отсъствие задължително се информира по телефон учителя на групата не по-късно от 8.30 ч.

/1/  поради заболяване се представя мед. бележка за периода на отсъствието       

/2/ мед. бележка се представя в първия ден на отсъствието или писмено по ел.поща се уведомява директора на ДГ.

/3/  за отсъствие за повече от 10 календарни дни се представя мед. бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен

/4/  при отсъствие на детето от ДГ за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии

/5/ при отсъствие на детето за повече от 2 месеца- еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5/2006 г.за диагностика,профилактика и контрол на местните паразитози.

Чл.50. Когато се налага детето да отсъства за определено време през деня, родителите оставят писмено заявление, в което се упоменава датата и часа, в който е взето детето или срещу подпис в тетрадката за приемане и предаване на децата за деня във всяка група.

Чл.51. Приемането и предаването на детето става лично между родителя и  учител. След предаването на детето от учител на родител, родителят е задължен да напусне детската градина и дворното пространство.Не се допуска застояването на родител и дете или група родители и деца на площадките и зелените площи на двора на детската градина с оглед безопасността на останалите деца, опазване на зелените насаждения и дворните съоръжения.

Чл.52.След 19 часа учителите на детското заведение оставят бележка къде се намира детето, или се оставя в  II РПУ на МВР.

Чл.53. Родители, които желаят децата им да бъдет водени и вземани от по-големи братя и сестри или близки хора, трябва да декларират това писмено.

Чл.54. Децата от детската градина се отписват, а директора отразява в ел ситема :

1.по желание / подадено заявление от родителя с изразено желание за отписване на детето/

2.при постъпване в първи клас/заявление от родител/

3.при заразни заболявания или заболяване от ОВИ, предполагащи обявяване на карантина без да се информира детското заведение от родителите на заболялото дете.

4.при отсъствие за период по-дълъг от два месеца,без уведомяване от родителите/подадено заявление с упоменат период  и причина за отсъствието на детето/

5.при неплащане на дължимата месечна такса за ползване на детската градина два поредни месеца

6.записано от ел. системата ,дете което не е постъпило в ДГ по неуважителни причини до 1 месец от посочената в приложение №3 дата декларирана от родителя,отпада от списъка на групата и се отразява в системата като отписано.

 Чл.55.В периоди на ваканции, определени от МОН,Кмета на Община Пловдив,Кмета на район „Централен” се сформират сборни групи от деца в различни възрасти. Сборни групи могат да бъдат сформирани и когато отсъства учител / болнични, изпълнение на граждански дълг и друг вид отпуск / .Директора издава заповед за сборни групи, учителите запознават родителите със заповедта

 ІV  Такси

Чл.56. За отглеждане, възпитание и обучение на децата в детската градина родителите или настойниците заплащат такси съгласно Наредба определяне и администриране за  местните такси и цени на  услуги на територията на Община Пловдив.

Чл.57 .Таксите в детското заведение се заплащат в съответствие със Заповед на Кмета на Община Пловдив:

1.     Месечната такса се формира сумарно от:

-постоянна част, независеща от посещаемостта на децата и от преференциите по чл.24 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив;

-пропорционална част, в зависимост от посещаемостта на децата, при запазване на преференциите по чл.24 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

Таксите за ползване на детска градина са, както следва:

Ø  целодневни групи – 50 лв. формирана сумарно, както следва:

-20,00 лв постоянна част от дължимата месечна такса;

-30,00 лв пропорционална част от дължимата месечна такса в зависимост от посещаемостта на децата, при запазване на преференциите по чл.24 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

2. Освобождават се изцяло от заплащането на такса по чл.23 ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив / постоянна част и пропорционална част/ за ползване на детска градина следните категории лица:

- деца на родители, единият или двамата, от които са загубили 71 и над 71 на сто от работоспособността си;

- деца пълни сираци, деца на неизвестни родители, децата на загинали в изпълнение на служебния си дълг;

- децата с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, удостоверени с експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК, когато посещават масово или специализирано детско заведение;

- третото и следващите деца на многодетни родители, отглеждани в едно семейство. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие, лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за дете по смисъла на настоящата наредба;

- деца, спрямо които е предприета мярка за закрила по чл.4 ал.1 т.5 и т.6 от Закона за закрила на детето-предоставяне на социални услуги резидентен тип и настаняване в специализирана институция.

3.Размерът на пропорционалната част от дължимата месечна такса, установен в част І на Приложение№3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив се намалява по реда и при наличието на условията, посочени в чл.24 от Наредбата.

3.1.Размерът на пропорционалната част от дължимата месечна такса за ползване на детски градини се заплаща с 50 на сто намаление от следните категории лица:

-деца на родители, един или двамата, от които са студенти в редовна форма на обучение, специализанти или докторант/и;

-деца с един родител – дете с починал родител или родител с отнети родителски права, дете с неизвестен баща, дете със самотна майка-осиновителка или дете със самотен баща-осиновител;

-деца, настанени в приемни семейства;

3.2.Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения, за всяко от децата се заплаща такса, както следва:

-за първото дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса, посочена в чл.23 ал.1 от Наредбата;

-за второто дете - сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса, посочена в чл.23 ал.1 от Наредбата;

3.3.Когато три и повече деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения се заплаща следната такса:

- за първото дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса, посочена в чл.23 ал.1 от Наредбата;

- за второто дете - сумарна такса, формирана от постоянната част и 25% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса, посочена в чл.23 ал.1 от Наредбата;

- за третото и следващи деца – не се заплаща такса по чл.23 ал.1 от Наредбата /постоянна и пропорционална част/.

При ползване на преференциите по чл.23а, чл.23б ал.2, чл.24 и чл.26 ал.2 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, родителите или настойниците подават декларация /заявление/ до директора на заведението, придружена с документи, доказващи правото на съответната преференция. При наличие на две или повече основания за преференциално заплащане на месечната такса се прилага само едното от тях, посочено от родителя/настойника.

4.Заплащането на намаления размер на таксата, или освобождаването от таксата започва от началото на месеца следващ месеца на подаване на декларацията.

5.Не се заплаща пропорционална част  от таксата по чл.23 ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив за времето, през което детето не е посещавало детска градина.

6. Не се заплаща постоянна част  от таксата по чл.23 ал.1 в случаите, когато в детската градина се извършват ремонтни дейности за период по-дълъг от 15 календарни дни в рамките на един месец, при което се препятства възможността на децата да посещават детското заведение.

7. В случаите, когато за целия календарен месец юли и/или август детето няма да посещава детска градина, същото се освобождава от заплащане на такса /постоянна и пропорционална/ за съответния месец/и. за ползване на тази преференция, родителите/настойниците следва да подадат заявление до директора на детското заведение в срок от пет работни дни преди края на месеца, предшестващ месеца, през който детето ще отсъства.

8. Постоянната част от таксата по реда на чл.23 ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, когато детето сменя детското заведение в рамките на текущия месец, се заплаща в детското заведение, в което е настанено първоначално. Директорът на детското заведение, което детето напуска издава служебна бележка, удостоверяваща платената постоянна част от таксата, като същата се представя в приемащото детско заведение.

9. Таксата, която заплащат децата от целодневните групи за предучилищна подготовка на 5 и 6 годишни деца, не включва разходите за подготовка на децата за училище в съответствие с чл.20 ал.1 от ЗНП и чл.30 ал.2 от ППЗНП.

10. За ползване на детска градина без право на храна и следобеден сън за времетраенето от 09,00ч. до 12,00ч. и от 16,00 ч. до 19,00ч. от деца на възраст от 3-4 години, се заплаща такса за отглеждане и възпитаване в размер на 1,30 лв на час, без запазване на преференциите по чл.24 от Наредбата.

11. Таксите по чл.23 и чл.26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, се начисляват и събират от ЗАС, която ги внася в бюджетната сметка на община Пловдив до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Таксите по чл.23 ал.3 се начисляват и се събират в деня на ползване на услугата.

Чл.58.Таксите за ползване на детската градина се могат да се събират и по банков път в сметката на ЦДГ „Майчина грижа”,като начислените и събрани средства /по касов и банков път/ се внасят в общинския бюджет съгласно чл 30 ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив

13.БАНКОВА СМЕТКА №BG03IORT73753102600500   БАНКОВ КОД :IORT7375 ИНВЕСТБАНК АД КЛОН ПЛОВДИВ

14.Банковите документи се представят в срок до 06 число на месеца при ЗАС в ДГ,който отбелязва № и датата на вносните платежни в графа „Забележка” на таксовата книга.

Чл.59.  График за събиране на таксите:

1.   График за събиране на дължимите такси от родителите от 1 до 8 число за родителите; до 10 число за банката.

2. Учителите се задължават:

2.1. Да вписват общия брой на посещенията на децата от групата за месеца не по-късно от първо число на следващия месец в раздел „Посещаемост“ на децата в Дневник на детската група.

2.2. Да вписват сведенията за месечната посещаемост на децата в Таксовата книга на детското заведение при спазване на указанията за водене на формата и не по-късно от първо число на всеки месец.

3. ЗАС се задължава:

3.1. Да начисли дължимите такси и да изнесе информацията на информационните табла за родителите на групите не по-късно от първо число на месеца.

3.2. Да събира таксите в офис на ЗАС

3.3.  Да приема такси само на указаното място и в утвърдeното, съгласно графика време от 1 до 8 число на месеца

3.4.   За всяка внесена сума своевременно да издава квитанция и да регистрира в номера на квитанцията в таксовата книга в присъствието на родителя.

3.5  Събраните такси се внасят в Общинския бюджет до 10-то число на месеца.

Чл.60. При заплащане на таксата след 10-то число се начисляват  законни лихви.

Чл.61. Родителите, които ползват преференции по Наредбата, представят на ЗАС необходимите документи,със входящ № удостоверяващи принадлежността им към категорията лица.Преференцията започва да важи следходен месец от датата на подаване.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

I  Органи на управление

Директор

Чл.62.Директорът като орган за управление на детската градина:              

1.организира, контролира и отговаря за цялостната дейност

2.спазва  и прилага държавните образователни изисквания

3.осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд

4.представлява  институцията  пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически  лица по предмета на дейност  в съответствие с предоставените му правомощия

5.съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

6.изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

7.изготвя и утвърждава длъжностното разписание.

8.сключва и прекратява трудови договори с учителите,служителите  и работниците по реда на Кодекса на труда.

9.обявява свободните места в Бюрото по труда и в Инспектора по образованието в 3 дневен срок от овакантяването им

10.награждава и наказва учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП и с ППЗНП

11.организира приемането на деца и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;

12.подписва и подпечатва документите преместване на деца от ПГ,за завършена ПГ  и съхранява печата на детската градина.

13.съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и чл. 48 от ЗНП.

14.контролира и отговаря за правилното водене и съхранение  на задължителната документация.

15.осигурява условия за здравно-профилактична дейност

16.На всяко тримесечие прави публичен финансов отчет на бюджета

Чл.63. Длъжността "директор" на общинските детски градини, се заема въз основа на конкурс при условията и по реда, определени в Кодекса на труда и чл. 37 от Закона за народната просвета,както и при спазване изискванията на чл.125 от ППЗНП.

Чл.64. Директорът на детската градина е председател на Педагогическия съвет и осигурява  изпълнението на решенията му.

Чл.65. Административните актове на директора могат да се отменят от Кмета на общината.

Чл.66. При отсъствие на директора повече от 30 календарни дни, кмета на общината сключва  трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността “директор”.

Чл.67. При отсъствие на директора за срок по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на детската градина.

II  Педагогически съвет и училищно настоятелство

Чл.68. Педагогическият съвет като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1. Приема стратегия за развитие на детската градина, която се актуализира всяка година;

2.Приема правилника за дейността на детската градина.

3.Приема учебния план

4.Избира формите на обучение .

5.  Обсъжда и взема решения по резултатите от възпитателно -образователната работа.

6.  Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им;

7.   Утвърждава униформено облекло, символи и ритуали, по предложение на училищното настоятелство.

Чл. 69. Педагогическият съвет включва в състава си учителите .

Чл.70. В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва детската градина.

Чл. 71. (1) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора.  Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

(3) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на регионалния инспекторат по образованието.

(4) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.

Чл.72 (1) Училищните настоятелства са обществени органи за подпомагане на дейността на детските градини.

(2) Устройството и дейността на училищните настоятелства се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.

(3) С цел изграждане облика на детската градина училищното настоятелство предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, символи и ритуали.

(4) Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на РИО и Кмета на община Пловдив.

(5) Ръководството и служителите на детската градина подпомагат дейността на училищното настоятелство.

УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
I Учители

Чл.73.Учителят в детската градина организира и провежда възпитанието и обучението на децата.

Чл.74. /1/Учителските длъжности са:

  1. „младши учител”
  2.  ”учител”
  3.  ”старши учител”
  4.  ”главен учител”

 /2/ Длъжностите по ал.1т. 1,2,3 се заемат от лица с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”,а по ал.1 т.4- с висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър”

/3/ Условията и редът за заемането на длъжностите по ал.1 се определят съгласно държавното образователно изискване за учителската правоспособност и квалификация

Чл.75.Длъжностите по Чл. 2 ал.1 не могат да се заема от лица, които:

1. Са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за  умишлено престъпление.

2.  Са лишени от право да упражняват професията си.

3. Страдат от заболявания и отклонения, които задстрашават живота  или здравето на децата, определени с наредба от министъра на образованието и науката съгласувана с министъра на здравеопазването

Чл.76./1/Обществеността, административните органи, децата изразяват почит и уважение към учителите.

/2/Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна  дейност.

/3/Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.

Чл.77. Учителят има следните права:

1.     свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване  и възможностите на информационните и комуникационните технологии

2.     да участва в класирането на проектите на учебни помагала,и при избора на учебни помагала по които провежда обучението

3.     да получава информация по въпросите за повишаване на професионалната му квалификация

4.     да повишава образованието и професионалната си квалификация

5.     да дава мнения и да прави предложения за развитие на детската градина

6.     да използва материално-техническата база на детската градина за изпълнение на служебните си задължения

Чл78. Учителят е  има следните задължения:

1.     да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения,включени в длъжностната му характеристика.

2.     да преподава на книжовен български език,да общува с децата на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно-езикови норми.

3.     да уведомява своевременно директора,,когато се налага да отсъства,за да се осигури своевременно заместник

4.     да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения.

5.     да изпълнява предписанията и препоръките на органите,осъществяващи методическата дейност и контрол в системата на народната просвета.

6.     да опазва живота и здравето на децата по време на образователно-възпитателния процеси на други дейности в и извън детската градина.

7.     да поддържа и повишава професионалната си квалификация.

8.     да информира на общи и индивидуални срещи с родителите за постиженията и развитието на детето,за спазването на дисциплината,както и за уменията му за общуване и интегриране в детската среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите,потребностите и желанията на детето при зачитане на тяхното право да взимат решения.

9.     да не ползват мобилен телефон по време на работа,с изключение на случаите за уведомяване на родителя касаещ живота и здравето на детето му.

10.  да не пуши,да не внася и да не употребява алкохол в детската градина,както и извън нея –при провеждане на мероприятия и дейности в които участват деца.

11.  да се явява на работа с облекло и вид,които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави.

12.  да не внася в детската градина оръжие,както и други предмети,които са източник на повишена опасност

Чл.79.Учителят не може да нарушава правата на детето, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на психическо и физическо насилие върху тях.

Чл.80.Учителят няма право да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

Чл.81. Учител, на група има следните допълнителни задължения:

 1. да следи за развитието на децата от групата в образователно-възпитателния процес,спазването на дисциплината,както и уменията им за общуване с другите деца и учители и интегрирането им детската среда, като своевременно информира родителите.

 2. да анализира и оценява оценява рисковите фактори за живота и здравето на детето в детската градина и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях

 3.да контролира посещаемостта в групата;изготвя ежемесечен доклад за:

3.1 безпричинно отсъстващи деца в ПГ.

3.2 ежедневна посещаемост на деца със СОП в групата

 4. своевременно да се уведомява от родителите за причините за отсъствието им от детската градина

  5.да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с децата с оглед максимално развитие на заложбите им,както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист,когато това се налага.

   6. да изготвя и да представя на родителя при поискване на характеристика на дете от групата

   7. да организира и да провежда родителски срещи

   8. да осъществява връзка и подпомага ресурсните учители,и други преподаватели,които работят с децата от групата.

   9. да води редовно и да съхранява учебната документация на групата.            

 Чл.82 Детската градина създава условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

 Чл.83 Средствата за повишаване професионалната квалификация на учителите се осигуряват от държавния бюджет,ако се въвеждат нови или се променят съществуващите държавни образователни изисквания.

  III  Д е ц а

Чл.84. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:

1.  равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;

2.  техните права, свобода и сигурност;

3.  зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;

4.  възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;

5.  приобщаване към националните традиции и културните ценности.

  IV    Родители

Чл.85. Детската градина осъществяват процеса на подготовка,обучение и възпитание на децата във взаимодействие и сътрудничество с родителите

Чл.86.Родителите имат  следните права:

1. да получават информация за реализацията и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес,за спазване на дисциплината в детската градина,уменията им за обучаване и интегрирането им в детската среда .

2. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина

3 .да участват в родителските срещи

4. да участват в училищното настоятелство.

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани когато се решават въпроси,които засягат правата и интересите на детето.

6. да бъдат консултирани по въпроси свързани с възпитанието и обучението на децата от специалист,за което детската градина оказва необходимото съдействие

7. да избират формите на обучение над ДОИ на своите деца.

Чл. 87 Родителите имат следните задължения:

1. осигуряват посещаемостта на  децата си сутрин до 8.30 ч.в детска градина.

2.да се запознаят срещу подпис с учебния план и правилника за дейността на детската градина

3.да уведомяват учителя на групата при всеки вид отсъствие на детето от ДГ ,а при продължително отсъствие на детето от детската градина и директора

4.да подпомагат децата си за добра организация и спазване на дневен режим.

5.да създават добри навици на поведение у своите деца.

6.да дават добър пример и възпитават у децата си уважение към детската градина и учителите.

7.да окуражават и хвалят детето си, а когато е необходимо да го критикуват.

8.да изпращат детето си на детска градина в добър и прегледен външен вид.

9.да оказват помощ и съдействие за хигиенизирането, подобряването и обогатяването на материално-техническата база на детската градина.

10.да заплащат таксите в детското заведение в определените срокове.

11.при заболяване на детето от ОВИ ,ОЗЗ предполагащи обявяване на карантина, да информират директора и мед.сестра на ДГ незабавно и донасят съответните придружаващи карантината бързи известия

12  да не паркират личните си МПС на територията,дворните пространства и тревни площи на детската градина.

13 .да преглеждат задължително раниците,личния багаж на детето си, за да установи дали   детето не носи нещо,което  би могло да увреди неговото и на другите деца от  детската градина здраве – неподходящи играчки, дребни маниста, топчета,монети,запалки,бонбони,дъвки лекарства.

Родителски активи по групи

Чл. 88. Родителският актив е обществен орган за подпомагане на дейността на отделната  група.Той се избира на първата за годината родителска среща на групата.
Чл. 89. Родителите сами избират членове и касиер/ ако желание  да събират средства  на отделната възрастова група/ и протоколират всички решения.
Чл. 90. Родителите сами организират, след получаване разрешение от Кмета на община Пловдив и директора на детската градина и закупуват при желание от тяхна страна това, което  смятат за необходимо за оптимизиране на възпитателно-образователната работа на децата в групата и обогатяване на материално-техническата база. Учителите не събират пари от родителите. 

МЕДИЦИНСКО  ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.91.Медицинското обслужване се осъществява от медицинска сестра, назначена от кмета на район “Централен”.

Чл.92.Правата и задълженията на мед. сестра са регламентирани в  длъжностната й характеристика и в Правилника за вътрешния трудов ред.

Чл.93.Всички медицински документи си приемат и проверяват за редовност от  мед.лице, а при отсъствието й от заместваща я мед.сестра,определена със заповед на кмета на района.

Чл.94.Медицински документи се представят при постъпване на дете в дет.градина и при отсъствие повече от 10 календарни дни според изискванията на МЗ.

Чл.95.Не  приема деца с липсващи за възрастта им приеми на задължителните за Република България имунизации.

Чл.96.При заболяване на дете от ОВИ и заразни заболявания,предполагащи обявяването на карантина, родителите или личния лекар се задължават в срок от 24 часа да уведомят детското заведение

Чл.97 Мед.сестра участва в изготвянето на  седмично меню на детската градина , което се поставя на информационното табло.

Чл.98 Мед.сестра изготвя и представя в РЗИ и на директора хранителен продуктов набор за десетдневен период и съответните за периода менюта през месец.

Чл. 99. Медицинската сестра носи отговорност за равнището на хигиенното и санитарно и състояние в детската градина / сграда, дворно пространство и прилежащи части /.
Чл.100 Извършва сутрешния филтър  на входа на детската градина и недопуска  прием на болни деца или деца с изписани медикаменти
Чл. 101. Всяка сутрин медицинската сестра извършва преглед на дворното пространство за наличие на замърсяване от външни лица, отровни гъби, счупени съоръжения за игра и отдих и др., които за заплаха за здравето и живота на децата, и взима мерки за премахването им.
Чл. 102. За всяко дете се води медицинско досие което се съхранява в мед.кабинет. Тя следи за перманентното подновяване на лекарствата и санитарните материали в нея съгласно срок за годност, изчерпване и др./.
Чл. 103. Следи за оборудването на спешен шкаф за оказване на медицинска помощ.
Чл. 104. Задължително се проверява и заверява с подпис чек листовете за хигиенно и здравословно състояние на персонала
Чл. 105. Медицинската сестра контактува с представителите на РЗИ и ОДБХ, изготвя всички необходими и изисквани от тази институция документи, справки, протоколи и др., придружава представителите й при извършване на проверки за хигиената и санитарното състояние на детската градина, и отговаря компетентно на всички въпроси и проблеми.
Чл. 106. Медицинската сестра планира и провежда здравна просвета с личния състав на детската градина. 
Чл. 107. Медицинската сестра изнася на родителските табла по входове здравна, профилактична и др. информация.
Чл. 108. В детската градина има изолатор, в който при необходимост и установяване от медицинската сестра на заразно заболяване или здравословна неразположеност се изолира болното дете до идването на родителите или лекар за първа помощ. За детето до идването на родителите му се грижи медицинската сестра.
Чл. 109. В случай на необходимост и от степента на необходимост за лечение на дете се вика родител, личен лекар или Бърза помощ. Това се преценява от медицинската сестра. При нейно отсъствие преценката се прави от детската учителка, на която е поверено детето. Ето защо, родителят има задължението да декларира своите координати и името, и телефона за връзка със личния лекар на детето, а учителят вписва данните му в дневника на поверената му група.
Чл. 110. Предвид това, че в детската градина има само една медицинска сестра, а тя е на 8-часов работен ден, за останалото време при нейното отсъствие  за спешни нужди се използва спешния шкаф / за евентуални наранявания на детето, вдигане на температура и др. /.

 Чл. 111. Медицинската сестра при прием на дете изисква следните документи : 
▫ еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; 
▫ изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
▫ данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.); 
▫ медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
Чл. 112. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.). 
Чл. 113. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

АДМИНИСТРАТИВЕН И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Чл. 114 Правата и задълженията на административния и непедагогически персонал се определят съгласно КТ, длъжностните характеристики и правилника за вътрешния трудов ред на детската градина,вътрешните правила на ЦДГ”Майчина грижа”.

Чл.115. Помощният персонал е длъжен:
- Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия
- Активно да помага на детската учителка при организацията на педагогическия процес.
- Да спазва стриктно всички изисквания по безопасност и охрана на труда.
- Да разговаря с децата тихо,спокойно на литературен език.
- Да спазва колегиална и професионална етика.
- Съвместно с учителката носи отговорност за опазване здравето и живота на децата.

Чл.116. Помощният персонал няма право:
1. Да използва възпитателни цели и средства, които противоречат на човешките права и свободи/физически и морални наказания, заплахи, насилия, прекалени ограничения и др./
2. Да дава сведения за състоянието на децата, без да бъде съгласувано с учителката на групата.
3. Да разпространява неверни сведения за работата в ДГ.

Чл.117. ЗАС е длъжен:
1. Да получава и съхранява парични средства.
2. Извършва всички касови операции.
3. Зачислява даденото за ползване и съхранение имущество на персонала.
4. Осигурява опазването на имуществото и всички съоръжения в ДГ.
5. Съвместно със отг.счетоводител следят изпълнението на бюджета.
6. Следи банковата кореспонденция
7. Води входящ и изходящ дневник.
8. Оформя служебни бележки,документи за пенсиониране и др. и ги представя на директора за подпис.
9. Подготвя трудови договори и допълнителни споразумения.
10. Спазва правилата по безопасност и охрана на труда.
11. Спазва трудовата дисциплина.
12. Спазва професионална и колегиална етика.

Чл. 118 За изпълнението на възложената работа непедагогическият персонал се отчита на ръководството на детската градина и на ЗАС.

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Чл.119. В детската градина се води задължителна документация съгласно Наредба № 4 на МОН от 2003 г. изменение и допълнения,като сроковете за нейното съхранение е както следва:

1.     Книга за протоколите от заседанията на пед. съвет – постоянен

2.     Книга за регистриране заповедите на директора – 5 г.

3.     Книга за контролната дейност на директора – 5 г.

4.     Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОМН – 5 г.

5.     Дневник за входяща кореспонденция – 5 г.

6.     Дневник за изходящата кореспонденция – 5 г.

7.     Книга за регистриране на дарения – постоянен

8.     Свидетелство за дарение – постоянен

9.     Летописна книга – постоянен

10.  Книга за санитарното състояние – 5 г.

11.  Дневник за група,подготвителна група – 5 г.

12.  Удостоверение за преместване на дете от ПГ

13.  Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16 годишна възраст – 5 г.

14.  Удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина – съхранява се от родителя

15.  Книга за заповедите за храна – до финансова ревизия

16.  Регистрационна книга за издадените удостоверения - постоянен

Чл.120 Документите по Наредба № 4 които се ползват в детската градина се издават по образци утвърдени от министъра на МОН и се заверяват от директора на детската градина.За издаване на дубликати на тези документи се ползват образци, утвърдени от МОН като върху тях се изписва  “Дубликат “ и се подписват от директора на ДГ и се подпечатват с печата на заведението.

Чл.121 Изискванията към формата съдържанието , воденето и съхраняването на задължителната документация на детската градина се определят с ДОИ за документите за системата на МОН и други нормативни документи.                                                          

ФИНАНСИРАНЕ

Чл.122 /1/Финансирането на дейности в общинските детски градини се осъществява със средства от държавния бюджет чрез Министерството на образованието и науката, чрез общинските бюджети.

/2/ Размерът на средствата по ал.1 се определя съгласно държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца в общинските градини.

/3/ Чрез държавния и общински бюджет се осигуряват средства за: заплати, социални осигуровки, отдих,хранене, учебници и поддържане на МТБ.

/4/ Детските градини могат да реализират приходи в левове и във валута за подпомагане на издръжката и развитието на материално-техническата им база в съответствие с нормативните актове.

Чл.123. /1/Директорът на общинска детска градина разработва проект за бюджет в съответствие с бюджетната процедура и го представя на финансиращия орган.

/2/ . След приемане на Закона за държавния бюджет финансиращият орган утвърждава бюджет/бюджетна сметка на второстепенните или от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити, а директорът осигурява изпълнението му, за което се отчита пред финансиращия орган.

ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

1. Този Правилник е изготвен на основание § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗНП,.и всичките му доп. и изменения  и е в съответствие с ЗНП и ППЗНП.

1.1  По смисъла на ППЗНП: „наименование на детската градина” е видът,името и номерът на детската градина.

1. 2. „деца със специални образователни потребности” са деца със сензорни,с физически, с множество увреждания, с умствена изостаналост, с обучителни трудности, с езиково- говорни нарушения.

1.3. „ресурсен учител” е учител специален педагог,който допълнително подпомага интегрираните деца със СОП в учебния процес и другите дейности в детската градина за оптимално усвояване на учебното съдържание,интелектуално,психическо и социално развитие и адаптиране в детската среда.1.4. „подкрепяща среда” е достъпна архитектурна среда и подходяща информационна среда /учебно-технически средства и апаратура,дидактически материали,учебни помагала и др./в детската градина,ако в нея се обучават и възпитават деца със СОП ,непрекъсната психолого-педагогическа подкрепа от екип специалисти,както и осигуряването на индивидуални програми.

2.  Настоящият Правилник е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 1 от 15.09.2015 г. и подлежи на актуализиране при промяна на нормативната база.

3 Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е гласувал – Педагогическия съвет

4. Педагогическият съвет взема решения от неговата компетентност по въпроси, неуредени в този правилник.

5.Този правилник е задължителен за спазване от училищното ръководство, педагогическия и непедагогически персонал и от родителите на децата от детската градина.

6. Всички служители, работници и родители на децата от ДГ са равни пред този правилник.

7. С настоящия правилник са запознати педагогическия, непедагогически, персонал и родителите на децата от ДГ.

8. Неизпълнението на правилника за дейността на детската градина е нарушение на трудовата дисциплина и за неговото неспазване се носи дисциплинарна отговорност  съгласно КТ.