Познавателни книжки

 За учебната 20202/2021 година детската градина работи по Програмна сисстема на издателство Изкуства Аз съм  в дентската градина и Аз ще бъда ученик

Програмната система на издателство Изкуства е цялостна концепция за развитието на детето, която включва подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел на предучилищното образование:полагане на основите за ученте през целия живот, като се осигурява физически, познавателно, езиково, духовно-нравстквено, социално, емоционално и творческо развитие на детето, като се отчета значението на играта за него.

 

 

 

Първа възрастова група Аз съм   в детската градина 

            

Втора възратова група Аз съм   в детската градина 

Трета възрастова група Аз съм в детската градина

Четвърта възрастова група Аз ще бъда ученик