Групи - контакти

 • Директор
  моб. тел.:  0884 202461
 • ЗАС
  моб. тел.: 0884 048726
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Хр. Г. Данов 33
  моб. тел.: 0878832823
 • Домакин ул. Съборна 57
  моб. тел.:0885 641517  
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Съборна 57 /кафява къща/
  моб. тел.:0885 129506
 • ДГ "Майчина грижа"     ул. Съборна 57 /бяла къща/
  моб. тел.: 0884 086982

Познавателни книжки

За постигане на своята цел чрез цялостна концепция за развитие на детето, с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, през учебната 2022-2023г. детската градина работи по Програмна система на издателство „ Булвест " 2000” с познавателни книжки „Моите приказни пътечки“,  съгласно изискванията на Наредба N 5/ 03.06.2016г. по предучилищно образование.

В ДГ „Майчина грижа” – за учебната 2022/2023 година по Монтесори педагогика работят три групи: втора в ,трета б и четвърта б  група. Методът "Монтесори" е уникален начин за научаване. Вместо да "преподава" на децата понятия, средата е приготвена така, че да стимулира интереса на детето и спонтанното му желание да учи. Обкръжаващата среда позволява на детето да действа независимо и да участва в собственото си образование. Когато на детето се даде възможност да избира и да вижда резултата от избора си, неговото самочувствие и увереност се повишават и помагат на детето да е по-уверено, щастливо и независимо.

 

 

 Работа с комплектите на LEGO® Education -  LEGO стая

Вече две години,образователните организации в България  имат достъп до STEAM ресурси, които са с доказани качества на световния пазар. Благодарение на центъра за   творческо обучение, нашата детска градина се възползва от комплектите на  LEGO® Education и получи подкрепа при обучението на педагогическия персонал.

Чрез комплектите на LEGO® Education ние повишаваме успешно качеството на предучилищното образование чрез създаване на привлекателна образователна среда, в която детето активно да участва и пълноценно да реализира своите възможности.

Това което постигаме с комплектите на LEGO® Education е да стимулираме естественото любопитство у децата и да ги насърчим  да учат чрез игра.

Подготвяме ги за училището и живота, като изграждаме техните социални умения и им позволяваме да стартират тяхното STEAM / STEM пътешествие.

Чрез образователните решения на LEGO® Education, които събират в себе си учебно съдържание, методика и възможности за учене чрез правене и учене чрез игра, ние успешно интегрираме деца със специфични образователни потребности и надарени деца в учебния процес.

Една от задачите, които си поставяме и разработваме с комплектите на LEGO® Education е насочена към работата с деца със специални образователни способности и надарени деца. В детската градина ние успешно  съчетаваме ученето чрез игра с комплектите  LEGO® Education в съчетание с  държавния образователен стандарт и методите на Мария Монтесори, които ни помагат успешно да стимулираме цялостното развитие, развитие на социалните умения за самостоятелен и независим живот, усвояване на специфични знания и умения в зависимост от увреждането или нарушението при деца със СОП. LEGO® Education е специално разработен, така че надарените деца в процеса на забавна игра да получи максимална информация за съвременната наука и технологии и да ги овладее.

Благодарение на иновативния подход за възпитание и обучение, който прилагаме в нашата Lego стая с помощта на LEGO® Education, ние постигаме високи резултати в процеса на работа с децата,което прави нашата детска градина предпочитана от родителите.

В Lego стаята ние насърчаваме творческите заложби,креативното мислене. Децата учат чрез игра и това ги прави щастливи. А щастливите деца се превръщат в пълноценни и щастливи възрастни.