Групи - контакти

 • I-ва а група - Маргаритки
  моб. тел.:  0884 086982
 • I-ва б група - Пиленца
  моб. тел.: 0884 642461
 • II-ра а група -Щастливо детство
  моб. тел.: 0885 129506
 • II-ра б група - Малките звездички
  моб. тел.:0884 086982 
 • II-ра в група -Цветенца
  моб. тел.: 0884 642489
 • трета а група - Мечо Пух
  моб. тел.: 0877108448
 • трета б група - Звездички
 • моб. тел.: 0884 643486
 • четвърта а група - Деца- слънчица
  моб. тел.: 0884 086982
 • четвърта б група - Слънчица
  моб. тел.: 0884 645419

Визия

´Детска градина “Майчина грижа” е  място за осъществяване на социални контакти при реализиране на целите на съвременното предучилищно образование и инициативен субект във взаимодействието със семейството с цел осъществяване на педагогическо компетентно сътрудничество.

´Визията на ДГ ”Майчина грижа”, отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в образователния процес, в две групи въпроси.

    ДГ „Майчина грижа“ да бъде:

 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и саудовлетворени от работата си.МИСИЯ

  ´ Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова  идентичност .

  ´Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

  ´Да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;

  ´Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;

  ´Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето в предучилищна възраст;

  ´Да положим основите у децата за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование;

  ´Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното образование на децата като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация;

  ´Качественото образование дава възможност на децата да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.  

 

ДГ "Майчина грижа" ул.Хр.Г.Данов 33

Образованието на децата от

най-ранна детска възраст

днес е ключът към по-добро общество утре.

Мария  Монтесори

 

 

 

 

ДГ "Майчина грижа"-Съборна 57